EU projekt

 

 

 

Rekonštrukcia športovo-rehabilitačného strediska

 

 

                        

 

 

 

Informácia o podporenom projekte

 

 

Miesto realizácie projektu

NUTS II                                Západné Slovensko

NUTS III                               Nitriansky kraj

Okres                                   Levice

Obec                                    Levice

Ulica                                    Mochovská

Číslo                                    5

Názov a stručný opis projektu

Názov Projektu:              Rekonštrukcia športovo-rehabilitačného strediska

Stručný opis Projektu:   Zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti športovo- rekreačných služieb v spoločnosti Agroinvest Levice, s.r.o. rekonštrukciou, modernizáciou a rozšírením existujúceho objektu športovo-rekreačného zariadenia a obstaraním jej vybavenia a zariadenia na úrovni porovnateľnej so štandardom podobných zariadení v Európskej únii.

                                              

Názov Prijímateľa          Agroinvest Levice, s.r.o.,

Sídlo Prijímateľa            Mochovská 5, 934 05 Levice, Slovenská republika

Dátum začatia realizácie projektu                                                     11/2013

Dátum predpokladaného skončenia realizácie projektu             10/2015

Výška poskytnutého príspevku                                                           647 042,97 EUR

Riadiaci orgán                                                                             Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu                                www.economy.gov.sk

Internetová stránka operačného programu                        http://www.mhsr.sk/operacny-program-6352/128037s

Zmluva o dielo                                                                              Zmluva o dielo

Dodatok k zmluve o dielo                                                           Dodatok k zmluve o dielo


 

FOTODOKUMENTÁCIA

Pôvodný stav

 

 

 

 

 

 

 

 

A takto to vyzerá teraz